Automaatioala kasvaa ja rekrytoi

Prizztech Oy selvitti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Digitaalinen Satakunta -projektin, Winnovan ja Sataedun kanssa automaatio- ja robotiikka-alan yritysten työvoiman tarvetta sekä sitä, miten nykyinen automaatioalan koulutus vastaa yritysten tarpeisiin. Tutkimuksen tekijäksi valittiin Taloustutkimus Oy.

 


Tammikuussa 2015 toteutettuun puhelinhaastatteluun vastasi 40 automaatioalalla toimivaa yritystä. 53 prosenttia puhelinhaastatteluun vastanneista yrityksistä toimii Satakunnan alueella. Kaikki vastanneet yritykset ilmoittivat rekrytoivansa uusia työntekijöitä seuraavan kolmen vuoden aikana. 38 prosenttia vastaajista ilmoitti tarvitsevansa yli viisi uutta työntekijää. Huomionarvoista on, että kaikki vastanneet yritykset ovat rekrytoimassa uusia työntekijöitä.  36 prosenttia vastaajista sanoi, että tämänhetkinen automaatio- ja robotiikka-alan ammatillinen koulutus vastaa yrityksen tarpeita erittäin tai melko hyvin. Tärkeimpinä ammatillisina erityisosaamisalueina vastaajat pitivät sähköautomaatio-, logistiikka- ja ohjelmointiosaamista. Pienin painoarvo oli oheislaite- ja valvomo-ohjelmistojen osaamisella.

Rekrytointitilanteessa yritykset odottivat rekrytoitavalta luonnollisesti vahvaa automaatioalan ammatillista osaamista mutta lähes yhtä tärkeäksi nostettiin rekrytoitavan henkilön sosiaaliset taidot. Satakunnassa toimivat yritykset pitivät automaatioalan ammatillista osaamista rekrytoitavan tärkeimpänä ominaisuutena. Kuitenkin muualla kuin Satakunnassa toimivien yritysten vastauksissa painottuivat sosiaaliset taidot jopa korkeammalle kuin automaatioalan ammatillinen osaaminen.

Näkemyksiä tutkimustuloksista:

Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
”Tämän päivän Ulvila tunnetaan automaatioteollisuuden selkeänä osaamiskeskittymänä. Ulvilan kaupunki on myös määritellyt elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan elinkeinopolitiikkansa kärjeksi automaatioteollisuuden ja sen ympärille muodostuvan osaamisverkoston. Samalla on kuitenkin todettu, että automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten menestymiseen.  Edesauttaaksemme alan toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa, olemme esittäneet muun muassa pääministerille, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada selkeä kirjaus automaatio- ja robottiautomaatioalojen edellytysten turvaamisesta ja kehittämisestä. Hallitusohjelman kirjauksen kautta voidaan valtiovallan toimesta seuraavalla hallituskaudella turvata automaatioalalle riittävät tukitoimet koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä vienninedistämiseen.”

Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtori Cimmo Nurmi:
”Suomi on tällä hetkellä valitettavasti alisuoriutuja digitaaliteknologioiden hyödyntämisessä. Digitaalisuuden soveltamisedellytyksissä olemme kuitenkin ykkössijalla, joten vain tekeminen puuttuu. Yrityksillä on voimakas tarve automatisoida tuotantoa ja digitalisoida tietotyötä jäädäkseen eloon. Yritykset tarvitsevat konkreettista tukea automaation, robotiikan ja muiden digitaalisten menetelmien käyttöönotossa. Ratkaisuksi tähän omassa maakunnassamme tarjoamme parhaillaan käynnistyvää RoboCoastia, robotiikan, automaation ja digitaalisuuden innovaatiokeskittymää, jota alueen teollisuus tulee hyödyntämään kilpailukykynsä kehittämisessä. RoboCoast tarjoaa yrityksille uusien teknologioiden käyttöönottoa, teknologiapilotointeja ja fokusoitua huippuosaamisen kehittämistä. Terveysteknologian vienti on kasvanut huipputekniikan viennissä ykköseksi, kun se on ohittanut laskussa olleen telekommunikaation viennin arvon. Suomessa valmistetuilla terveysteknologian tuotteilla on koko ajan lisääntyvää kysyntää maailmalla. Terveysteknologian ja yleisesti automaation ja robotiikan erityispiirre on, että työpaikat syntyvät Suomeen. Näihin työpaikkoihin tarvitaan uusia osaajia. SAMK haluaa vastata tähän kysyntään.”

Prizztech Oy:n palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi:
Automaation, digitaaliteknologioiden ja robotiikan käyttö tuottavuuden lisäämisessä on kasvattanut merkitystään monella liike-elämän ja julkisen sektorin osa-alueella. Prizztech Oy on yritysten ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa ollut rakentamassa tähän liittyviä osaamisverkostoja. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on hyvinvointiteknologian käyttöönottoa lisäävä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistävä Living lab -tuotekehitysympäristön tarjoaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tiedonkeruu toteutettiin henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina. Haastattelut tehtiin 21.-26.1.2015. Haastattelutyöhön osallistui kaksi Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomessa sijaitsevat automaatiota ja robotiikkaa myyvät tai hyödyntävät yritykset. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 40 henkilöä.

Lisätietoja:
Marko Mikkola, marko.t.mikkola@samk.fi, 044 710 5341
Mikko Puputti, mikko.puputti@prizz.fi, 044 710 5343

09.03.2015