Kestävällä kehityksellä kohti parempaa Suomea ja Satakuntaa

KESTÄVÄ KEHITYS on yksinkertaisesti vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Luodaan huomispäivän maailmaa meille ja muille. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Positiivinen imago voi parhaimmillaan aukaista markkinoita ja kiinnostaa sijoittajia. Uudet, älykkäät ja resurssitehokkaat kiertotalouden ratkaisut alentavat kustannuksia ja kasvattavat tuottoja.  

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, jonka haluamme 2050” julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan.  Myös useat yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja kaupungit ovat lähteneet mukaan kehittämään toimintaansa kestävällä tavalla ja antaneet sitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi konkreettisten toimenpiteiden, toimintatapojen muutosten ja erilaisten kokeiluiden kautta. 

Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Prizztech Oy on vahvasti mukana kestävää kehitystä tukevassa toiminnassa. Alueen kehittämiseksi on mm. valmisteltu strateginen suunnitelma, joka keskittyy kiertotalouteen, kilpailukykyyn, teollisiin symbiooseihin, energia- ja materiaalitehokkuuteen, uusiin energiaratkaisuihin ja ympäristöystävällisyyteen. Tavoitteena on tukea Satakunnan alueen yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

 


Digitaalinen kartoituslomakkeisto riskienhallintaan

Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Granite Partners Oy:n, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) ja Suomen riskienhallintayhdistyksen (SRHY) kanssa kestävään kehitykseen liittyvän riskienhallintalomakkeiston modifioinnin ja digitalisoinnin. Tavoitteena on luoda yksinkertaisia ja toimivia lomakkeita, joiden avulla yritykset voivat tehdä ympäristöriskiarvioita ja katselmuksia ja joita voidaan hyödyntää ympäristölupahakemusten valmistelussa ja viranomaisraportoinnissa. Käynnistetyssä pilottiprojektissa keskitytään ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin, tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. 

Lomakkeiston digitalisoinnista vastaa Granite Partners Oy, joka on turvallisuuteen ja riskienhallintaan erikoistunut ohjelmistoyritys. Yrityksen kehittämän hallintatyökalun avulla käyttäjä voi määritellä toteutettavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun, toteutusta on helppo seurata ja se mm. lähettää muistutuksia vastuuhenkilöille.

– Nykyiset lomakkeet ovat sekavia ja vaikeita käyttää ja digitaalisuus luo käytölle uuden ulottuvuuden. Viranomaisyhteistyö ja sähköinen riskienhallinnan seuranta on seuraava askel, joka tulee ottaa tämän pilottiprojektin jälkeen, sanoo riskienhallinnan asiantuntija Lassi Väisänen Suomen riskienhallintayhdistyksestä.

Prizztech Oy testaa digitaalisen lomakkeiston ja hallinnointityökalun toimivuutta Satakunnan alueella toteutettavissa kestävän kehityksen kartoituksissa, joihin valitaan viisi alueen mikro- tai pk-yritystä.  Kartoitusten tavoitteena on löytää ne ekologiseen kestävyyteen liittyvät kehittämiskohteet, jotka ovat merkittäviä yritysten toiminnan kannalta ja joissa on eniten kehittämispotentiaalia. Lomakkeisto toimii runkona kartoitusten toteutuksessa ja sitä hyödynnetään tulosten kirjaamiseen, toimenpiteiden aikatauluttamiseen ja seurantaan. Pilottikartoituksista saatuja kokemuksia käytetään lomakkeiston jatkokehittelyyn.

Kartoituslomakkeiston digitalisointi toteutetaan osana ESR-rahoitteista hanketta: ”Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi”. Hanke toteutetaan Prizztech Oy:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan yhteistyönä.

LISÄTIETOJA
Tuula Raukola                         
Puh. 044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi

 


Kestävän kehityksen koulutuspaketti yrityksille

Keväällä 2018 käynnistyy satakuntalaisille mikro- ja pk-yrityksille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten kestävän kehityksen, riskienhallinnan ja kiertotalouden osaamista. Koulutus toteutetaan osana Kestävä kehitys -hanketta ja on yrityksille maksuton. Toteutuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. Koulutus kestää yhden vuoden ja sisältää yhdeksän lähikoulutuspäivää. Yritykset saavat koulutuksesta kattavasti tietoa kestävän kehityksen eri näkökulmista ja voivat hyödyntää sitä liiketoiminnassaan.

Koulutuksen pääteemat ovat kestävän kehityksen tavoitteet, kestävä kehitys ja riskienhallinta pk-yrityksissä sekä kiertotalous osana kestävää kehitystä.

Koulutuksen sisältö muokkautuu Kestävä kehitys -hankkeen edetessä ja yritysten osaamistarpeiden kiteytyessä. Esimerkiksi hankkeessa tuotettavan digitaalisen riskienhallinnan kartoituslomakkeiston käyttöä ohjeistetaan ja testataan koulutuksessa. Hankkeen päättymisen jälkeen koulutuksen sisältö jää yritysten ja hankkeen yhteistyökumppanien käyttöön.   

LISÄTIETOJA
Ulla Jaakkola, TTY Pori
Puh. 040 826 2711
ulla.jaakkola@tut.fi

 


Vihreää osaamista ja kestävää kehitystä

Vihreä osaaminen korostuu yhä useammin tulevaisuutta ennakoivissa raporteissa. Samalla aihe yhdistyy saumattomasti kestävän kehityksen ja kiertotalouden käsitteisiin. Ammatillisessa koulutuksessa vihreä osaaminen on jo tuotu opetussuunnitelmissa kaikkiin perustutkintoihin mm. yhteisiin tutkinnon osiin sisältyvän ympäristötiedon avulla sekä horisontaalisena painotuksena osana ammatillisia tutkinnon osia. Uudistuvissa opetussuunnitelmissa ympäristöosaamisen korvaa Kestävä kehitys -niminen oppiaine 1.8.2018 alkaen.

Työmarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia, ja ajan myötä myös ihmisiltä vaadittavat taidot ja osaaminen muuttuvat. On tärkeää, että työmarkkinoilla tarvittava ammattitaito ja osaaminen tiedostetaan ja niiden saatavuus varmistetaan. Näin voidaan varmistaa sopivien työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaaminen. Vihreä osaaminen luetaankin osaksi siirrettäviä perustaitoja, ja se on mukana esimerkiksi EU:n ESCO-osaamisluokituksessa. Winnova pääsee Kestävä kehitys -hankkeessa rakentamaan vihreän osaamisen koulutuspilottia.

LISÄTIETOJA
Petri Sotarauta
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
Puh. 044 455 8446
petri.sotarauta@winnova.fi