Living lab -tuotetestausprosessi

Tuotetestausprosessi jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen: suunnittelu-, toteutus- ja päätösvaihe.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat yhteydenotto joko Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen tai hankkeeseen, jonka jälkeen alkaa testauksen suunnittelupalaverit ja tehdään tuotetestaussuunnitelma. Lopuksi laaditaan kirjallinen tuotetestaussopimus, jonka liitteeksi tulee testauksen kuvaus. Lisäksi jokaiseen tuotetestaukseen räätälöidään useita erilaisia lomakkeita (asiakassuostumuslomake, info- ja palautelomakkeet ikäihmisille, omaisille ja henkilökunnalle), jotka kootaan infokansioihin.

Toteutusvaiheessa infokansio luovutetaan testaajalle ja henkilökunnalle sekä järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia (sisäinen tiedotus). Tuotetestausvaiheessa käyttäjäpalautetta kerätään koko testauksen ajan, erityisesti väli- ja päätöspalavereissa. Testauksen päätyttyä kerätään kirjallista palautetta testaajilta, omaisilta ja henkilökunnalta. Kaikki palaute analysoidaan: suljetuista kysymyksistä tehdään excel-taulukot ja avoimet kysymykset sekä palavereissa saatu ym. muu palaute analysoidaan laadullisesti.

Päätösvaiheessa analysoiduista palautteista laaditaan kaksi eri raporttia: laaja ja luottamuksellinen yrityksen käyttöön sekä suppea ja julkinen laajaan levitykseen sekä hankkeen nettisivuille. Lisäksi yritykseltä pyydetään kokemuksia ja mielipiteitä hankkeeseen osallistumisesta. Lopuksi testauksen tuloksista tiedotetaan laajasti sekä päivitetään tiedot hankkeen nettisivuille.

Living lab -tuotetestausprosessi