Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020


Porin seutu ja Satakunta ovat kansallisia off-grid -alueen kaasutalouden edelläkävijöitä. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali on rakennettu Porin Tahkoluotoon, josta aloitetaan kaasun jakelu elokuussa 2016. Tämä uusi energiamuoto vaikuttaa laajasti Satakunnan talouteen ja on käynnistänyt kaasuinvestointien sarjan teolli-suudessa, jakelussa ja biokaasun tuotannossa. Tällä hetkellä jo rakennettujen kaasuinvestointien kokonaisarvo on alueella noin 150 MEUR, ja uusia investointipäätöksiä on suunnitteilla.

Porin seudun kaasutalous


LNG-terminaali on Skangas Oy:n investointi. Terminaalin varastointikapasiteetti on 30 000 m3. Tahkoluodosta on rakennettu 12,1 km pitkä kaasun jakeluputki Kaanaan teollisuusalueelle, jossa Huntsman Pigments Oy ja Porin Prosessivoima Oy ovat kaasun loppukäyttäjiä.

Gasum Oy on tehnyt investointipäätöksen ensimmäisen kaasutankkausaseman rakentamisesta Poriin. Ensisijainen sijoituspaikka on Tiilimäki.  Yhtiöllä on suunnitelmissa lisätä tankkauspisteitä Porin alueelle, vaihtoehtoina CNG-jakeluasema Mikkolan alueella ja raskaan kaluston tankkauspiste Honkaluodossa tai Tiilimäellä.

Envor Group Oy on valittu Porin Veden jätevesilaitoksella syntyvän lietteen loppukäsittelijäksi. Liete tullaan käsittelemään Luotsinmäelle sijoittuvassa biokaasulaitoksessa. Laitoksen yhteyteen rakennetaan biokaasun tankkausasema.

Harjavallan suurteollisuuspuistossa Norilsk Nickel Harjavalta Oy on rakentanut LNG-vastaanottosäiliön ja kaasun höyrystysjärjestelmän, jonne LNG toimitetaan säiliöautoilla Tahkoluodosta. Teollisuuspuiston muut yritykset ottavat LNG:n käyttöön vuoteen 2020 mennessä. LNG:n pienkäyttäjiä on useilla Porin seudun yritysalueilla.

Kaasutankkausasemien myötä alueen kaasu-autojen määrä kasvaa vahvasti. Porin kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden esimerkkiä ovat noudattaneet sadat yritykset ja yksityiset ihmiset. Kaasuautojen pysäköinti Porin keskustassa on ilmaista.

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue on kansallisesti tunnustettu kaasuturvallisuuden koulutus- ja kokeilualue.

---

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma -hankkeen päätavoite on laatia suunnitelma, jossa Porin seudulle suunnitteilla olevat kaasutalouden investoinnit muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Samalla pyritään edistämään konkreettisia kaasutalouden investointeja alueelle. Hankkeessa on edistetty kaasutalouden syntymistä ja kehittymistä Porin seudulla. Hankkeen myötä on vaikutettu alueen kaasutalouden kehittymiseen. Poriin on tulossa kaasutankkausasemia ja alueellisen jätevesilaitoksen yhdyskuntalietettä hyödyntävä biokaasulaitos. Kaasutalouden seuraavan vaiheen, kaasun liikennekäytön, aloittaminen ja jakeluverkoston kehittäminen on aloitettu. Kaasun ja erityisesti biokaasun liikennekäytön merkittävä kasvu on kansallisen kaasutalouden kannalta kriittistä.

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma -hanketta rahoittaa Satakuntaliitto maakunnan kehittämisrahalla.

Lisätietoja:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

28.09.2016