Selvitys Porin lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista

Juuri valmistuneen selvityksen mukaan lentoliikenteen loppuminen veisi maakunnasta varovaisenkin arvion mukaan 450 henkilötyövuotta. Kunnallisverotulojen menetykset olisivat vuosittain noin 2,3 miljoonaa euroa. Yrityksille lentoliikenteellä on suuri vaikutus. Lisäksi se on merkittävä imagotekijä, joka vaikuttaa uusien yritysten sijoittumiseen. Selvitys toteutettiin osana Satakunta siiville hanketta. Sen teki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

-    Porin matkustajalentoliikenne on vähentynyt ja sen jatkuvuus tulevaisuudessa on epävarma. Mitä vaikutuksia lentojen päättymisellä olisi alueen yrityksille? Tähän kysymykseen päätettiin hakea vastausta, kertoo Satakunta siiville -hankkeen koordinaattori Kirsi Sainio-Lehtimäki Porin Seudun Matkailu Oy MAISAsta.

Yrityskyselyyn vastasi 41 yritystä. Lisäksi haastateltavina olivat Porin kaupunki, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät, Rauman kauppakamari ja Finavia Oyj. Panostuotos-analyysin avulla on laskettu lentoliikenteen toiminnasta syntyvät välittömät ja välilliset taloudelliset vaikutukset sekä lentoliikenteen loppumisesta aiheutuvat epäsuorat vaikutukset maakunnan elinkeinotoimintaan. Lähtökohtana ovat olleet kyselystä ja haastatteluista saadut arviot.

Laskelmien perusteella lentoliikenteen loppuminen veisi maakunnasta varovaisenkin arvion mukaan 450 henkilötyövuotta. Kunnallisverotulojen menetykset olisivat vastaavasti vuosittain noin 2,3 miljoonaa euroa. Lentoliikennettä pidetään myös merkittävänä imagotekijänä, kun alueet kilpailevat yrityksistä. Tämä voi tulevaisuudessa tuoda lisää menetyksiä.

-    Haastatelluista yrityksistä puolet katsoi lentoliikenteellä olevan vaikutusta niiden toimintoihin ja joka kymmenes arvioi, että lentojen loppuminen tulisi vähentämään henkilöstöä. Vierailujen, koulutusten ja yritystilaisuuksien vähenemistä seudulla ounasteli puolet vastanneista. Vaikutus näkyisi erityisesti myynti- ja markkinointitoiminnoissa ja muissa yhteydenpitoa vaativissa toiminnoissa, selvittää tutkimuksen tekijä erikoistutkija Esa Storhammar Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

-    Jos arviot toteutuisivat täysimääräisinä ja välittömästi, maakunnan yrityksistä vähenisi noin 525 henkilöä vuositasolla ja kunnallisverotuloihin tulisi lähes 3 miljoonan euron vuotuinen lovi. Todellisuus on kuitenkin lohdullisempi: jos henkilöistä puolet siirtyisi muille alueille, neljännes työllistyisi maakuntaan ja neljännes jäisi alueelle työnhakijoiksi, olisivat vuositason menetykset noin 315 henkilötyövuotta ja vähennys kuntien verotuloissa noin 1,6 miljoonaa euroa, jatkaa Storhammar.

-    Yritykset ennakoivat lentoliikenteen loppumisen vähentävän myös tulevia rekrytointejaan. Laskelmien mukaan Satakunta menettäisi sen myötä noin 230 uutta työntekijää ja näiden mukana 1,2 miljoonaa euroa kunnallisverotuloja. Jos kuitenkin oletetaan, kuten edellä, etteivät vähennykset rekrytointeihin toteutuisi täysimääräisinä, menetettäisiin 140 henkilötyövuotta sekä näiden tuomat 0,7 miljoonan euron vuotuiset verotulot, summaa Storhammar.

-    Lentoliikenteellä katsotaan olevan vaikutusta myös yritysten sijoittumiseen maakuntaan. Jos lennot loppuvat, maakunta menettää tämän kilpailuedun. Näin ei saisi tapahtua, sanoo Prizztech Oy:n palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi. 

Viimeaikojen kehitys Porin lentoliikenteessä näyttää kuitenkin positiiviselta: uudet reitit ja aikataulut ovat vilkastuttaneet Porin lentoaseman käyttöä ja tarjoavat mahdollisuuksia lentoliikenteen kasvulle. Tehty markkinointityö on antanut myös pontta reittiliikenteen elpymiseen.

-    Lentoreittien jatkuvuus riippuu matkustajamääristä. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa Satakunta siiville -hankkeen hengessä omilla matkustuspäätöksillämme, kannustaa Sainio-Lehtimäki.

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa tehtiin osana Prizztech Oy:n toteuttamaa ja Satakuntaliiton EAKR-rahoittamaan Satakunta siiville -hanketta. Sen teki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.prizz.fi/satakuntasiiville.

Lisätietoja:
Kirsi Sainio-Lehtimäki, puh. 044 710 5420 ja Esa Storhammar puh. 050 310 997.

03.03.2014