Selvitys puhdistamolietteiden ravinteiden kierrättämisestä

 

Biokaasulaitosten kautta tapahtuva tehokas ja turvallinen ravinnekierto on tärkeä osa ekologista kiertotaloutta. Puhdistamolietteiden mukana pitäminen tässä kierrossa on sekä ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen että laitosten taloudellisen kannattavuuden kannalta tärkeää. 

Prizztech Oy tuotti selvityksen puhdistamolietteiden ravinteiden kierrättämisen ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista osana Satakuntaliiton Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman laadintaa. Selvitys käy läpi puhdistamolietepohjaisten kierrätysravinteiden lannoituspotentiaalin, niiden käyttöön liittyviä ongelmia sekä esittää niihin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Lue selvitys täältä

04.03.2019