SOTE-alan robotiikka ja tekoäly kiinnostaa

Uudet digitaaliset palvelut sekä robotiikka ja tekoälyn analysoima data tulevat muuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen tapoja, työmenetelmiä sekä omasta terveydestä huolehtimista. Porissa 3.6.2019 järjestetty Tekoäly, terveysdata ja robotiikka SOTE-palveluissa -tilaisuus veti paikalle 70 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuus järjestettiin osana STM:n HyteAiRo-ohjelmaa. Tilaisuudessa kuultiin innostavia puheenvuoroja uusimmista ratkaisuista ja datan hyödyntämismahdollisuuksista sekä jo saaduista merkittävistä tuloksista.

Paneelin keskustelijat ja tilaisuuden osallistujat puntaroivat nykytilannetta, uusien innovaatioiden tarvetta ja ideoivat uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Keskusteluun osallistuneilla oli jo paljon aiempia kokemuksia uusien innovaatioiden hyödyntämisestä asiakastyössä. Teknologiainnovaatioiden hyödyt koettiin niin asiakkaiden kuin henkilöstön kannalta merkittäviksi. Puheissa korostui asiakkaiden yksilöllisten tilanteiden huomioiminen, sote-palveluiden laatu, mutta myös tarve sote-palveluiden jatkuvalle kehittämiselle – digiloikkaa tarvitaan.

Paneelikeskustelussa pohdittiin paljon tiedon kulkuun ja osaamiseen liittyviä seikkoja. Panelistien mukaan uuden teknologian käyttöönotolle tulee varata riittävästi aikaa ja toimintaprosessit tulee suunnitella sujuviksi. Uusien innovaatioiden onnistuneen hyödyntämisen todettiin edellyttävän uuden teknologiatiedon kattavaa välitystä sekä täydennyskoulutusta teknologiapalveluiden käyttöön mutta myös asennemuutosta. Aiempaa enemmän vuorovaikutusta toivottiin IT-palveluista vastaavien ja sote-ammattilaisten välille, jotta tieto erilaisista vaihtoehdoista saavuttaa henkilöstön ja jokainen kokee hallitsevansa digipalveluiden käytön. Vikatilanteissa tukea on oltava nopeasti saatavissa – tarvitaan kuumalinja, joka pystyy tarjoamaan heti teknistä tukea. Ammattilaisten toivottiin saavan käyttöönsä portaali, josta löytyy kootusti erilaisia robotiikan ja tekoälyn ratkaisuja.

Robotiikan ja tekoälyn käyttöönottotilanteissa henkilöstöjohtamisen ja johdon tuen koettiin olevan merkittävä tekijä muutosprojektin onnistumiselle. Panelistien ja yleisön pohdinnoissa todettiin, että jokaisella sosiaali- ja terveysalalla toimivalla on myös velvollisuus itse ylläpitää omaa tietotaitoa ja osaamista. Panelistien mukaan robotiikan ja tekoälyn todellista käyttöä se edistää, että asiakkaille luodaan riittävästi mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden käyttöön ja niiden tulee olla helposti jokaisen saavutettavissa.


Paneeliin osallistui Porin perusturvan ylilääkäri Katriina Virtanen Akuutit kotiin annettavat palvelut –yksiköstä, laatupäällikkö Jouko Alinen Satasairaalasta, Satakunnan vanhusneuvoston varapj ja Porin vanhusneuvoston jäsen Irma Roininen Satakunnan vanhustuki ry:stä, palveluesimies Silja Lehtisalo Rauman kaupungilta sekä apteekkari Anne Lehtonen Lavian apteekista. Paneelin juontajana toimi Prizztech Oy:n projektipäällikkö Niina Holappa. Myös yleisön ja panelistien välillä oli monipuolista vuoropuhelua ja ajatuksen vaihtoa.


Tulevaisuuden sote-palveluissa korostuu ennaltaehkäisy ja vahva asiakaslähtöisyys

HyteAiRo-ohjelman painopisteiksi on luokiteltu kotona asuminen, hoito ja logistiikka sairaalaympäristössä, lääkehoito ja -huolto sekä hyvinvointivalmennus ja kuntoutus. Työpajaosiossa käytiin läpi HyteAiRo-ohjelman painopisteiden mukaan myös erilaisia asiakastilanteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Osallistujat tunnistivat monipuolisesti erilaisia robotiikan ja tekoälyn ratkaisuja, joita asiakascaseissa voitaisiin käyttää. Tärkeimmiksi näkökulmiksi kaikkien ryhmien esityksessä nousi ennaltaehkäisy, tehokas asiakastiedon kulku ja asiakkasprosessien sujuvuus sekä kotona asumisen mahdollistaminen.

Uusina ratkaisuina esitettiin asiakaskohtaista hyvinvointibudjettia, joka perustuu toimintakyvyn arviointiin. Tärkeäksi koettiin yhteneväiset tietojärjestelmät sekä monialainen yhteistyö. Tiedon siirron tulee tapahtua laitteista langattomasti, saumattomasti, huomaamattomasti ja turvallisesti. Osallistujien mukaan tarvitaan myös teknologiaan erikoistuneita sote-ammattilaisia, jotka opettavat asiakkaita ja henkilöstöä uusien laitteiden käyttöön.

Työryhmissä käytiin monipuolista ja vilkasta keskustelua robotiikan ja tekoälyn käytöstä.

Tekoäly, terveysdata ja robotiikka SOTE-palveluissa -tilaisuus järjestettiin STM:n HyteAiRo-ohjelman sekä Prizztech Oy:n yhteistyönä. Tilaisuuden toteuttamisessa oli mukana Satakunta DigiHealth ja Robocoast R&D Center -hankkeet.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa edistetään hyvinvointiteknologian ja digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa sote-sektorilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) sekä alueen kunnat.

Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies -hankkeessa kehitetään tekoälyyn ja
robotiikkaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Rauman
kaupunki ja Porin seudun kunnat.

14.06.2019