Suomen offshore-toimiala 2015 -selvitys julkaistu

Prizztech Oy toteuttaa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Porin kaupungin rahoittamaa kolmivuotista (2014 – 2016) TEM-Meri-ohjelmaan kuuluvaa valtakunnallista hanketta: Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu. Yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä on Suomen offshore-toimialaselvityksen tekeminen.

Vuoden 2015 toimialaselvitys tehtiin Prizztech Oy:n, Meriteollisuus Ry:n ja Valor Partners Oy:n yhteistyönä. Sen ensisijaisena tavoitteena oli päivittää olemassa olevaa tietoa ja tuottaa uutta luotettavaa perustietoa Suomen offshore-toimialan koosta, toimijoista, kilpailutilanteesta, yrityksistä, toimialarakenteista, tuotteista ja vientivolyymeista sekä kasvupotentiaalista. Tavoitteena oli myös luoda laadukas, visuaalisesti korkeatasoinen toimialan asiakkaille suunnattu myyntiin ja markkinointiin soveltuva dokumentti, jota voidaan laajasti jakaa kansainvälisillä alan messuilla ja suoraan asiakkaille myyntitapaamisissa.

Tuoreen Suomen offshore-toimiala 2015 -selvityksen mukaan ala on merkittävää liiketoimintaa yli 150 suomalaiselle yritykselle, joista pääosa toimii teknologia- ja meriteollisuudessa. Yritysten offshore-viennin arvo nousee kuluvana vuonna yli 1,5 miljardin, ja toimiala työllistää Suomessa yli 5000 henkeä. Suomalaisten yritysten offshore-liiketoiminta kasvoi vuosina 2010-2015 noin 10 % vuosivauhdilla. Öljyn ja kaasun markkinahinnan voimakkaan laskun seurauksena ennuste vuoden 2015 liikevaihdosta laski kuitenkin jonkin verran. Volyymin laskusta huolimatta ala säilyttää asemansa Suomessa merkittävänä viejänä ja työllistäjänä.

Öljyn ja kaasun hinnan laskusta ja tuotteiden kysynnän hiljenemisestä huolimatta suomalaiset yritykset investoivat yhä offshore-liiketoimintansa kehitykseen. Nyt julkaistun tuoreen selvityksen perusteella offshore-markkinoiden lähivuosille ennustettu tuotteiden ja palveluiden kysynnän alentunut taso ei ole muuttanut yritysten käsitystä alan potentiaalista tulevaisuudessa.

Suomalaisten offshore-yritysten osaaminen ja tuotteet edustavat maailman huipputasoa usealla alueella ja ala on suomalaisille yrityksille luonteva toimintakenttä. Korkea laatu ja luotettava toiminta vaativissa olosuhteissa ovat yleisesti suomalaisiin tuotteisiin liitettyjä ominaisia. Erityisesti offshore-asiakkaiden vaatimukset arktisesta osaamisesta sekä turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset tukevat suomalaisten korkean teknologian ratkaisujen ja niihin liittyvien palvelukonseptien kehitystä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös pienille ja keskisuurille kapeaan osaamisalueeseen keskittyneille yrityksille.

Teknologiayritykset muodostavat noin 70 % Suomen offshore-toimialan liikevaihdosta ja viennistä ja ovat näin tärkein offshore-toimialan yritysryhmän. Teknologiayritysten sisällä merkittävimmän klusterin muodostavat propulsio-, voimansiirto- ja moottoriteknologian yritykset, joista merkittävimpiä ovat Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB ja Steerprop. Muita merkittäviä teknologiayrityksiä offshore-toimialalla ovat esimerkiksi prosessiteknologiassa Metso, sähköteknologiassa ABB ja Vacon (Danfoss), ja nosturiteknologiassa Cargotec.

Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja offshore-toimialalla erityisesti teknologiaosaamisestaan ja asiakaslähtöisestä palvelu- ja projektitoimituskyvystään. Kilpailukykymme muodostuukin keskeisesti näistä tekijöistä. Suomalaisten yritysten osuus globaalista offshore-markkinasta on edelleen pieni, sillä alalla investoidaan maailmanlaajuisesti yhä noin 100 miljardia euroa vuodessa. Toimiala tarjoaakin öljyn ja kaasun tämänhetkisestä hinnasta huolimatta kasvumahdollisuuksia useilla sektoreilla. Tekesin Arktiset Meret –ohjelma sekä Team Finlandin meriteollisuuden edistämisen toimet tukevat suomalaisten yritysten kasvua offshore-markkinoilla.

Tuorein vuoden 2015 raportti on nähtävissä ”Finoffshore” sivustolla www.finoffshore.fi, Prizztech Oy:n sivulla www.prizz.fi/julkaisut ja Meriteollisuus Ry:n sivustolla http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/offshore-selvitys

Lisätietoja:

Pekka Rouhiainen

Johtava asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5326
pekka.rouhiainen(a)prizz.fi

11.09.2015