ESR Vipuvoimaa Ely Prizztech yes Sataedu

Open Platform Entrepreneur Education for Future Work


Yrittäjyyskasvatus lähtee omaehtoisesta yrittäjyydestä, jossa tavoitteena on kehittää yksilön yritteliästä asennetta, ajattelu- ja toimintatapoja. Taidot edistävät itsensä johtamisen ja vastuullisuuden taitoja. Yrittäjyyskasvatuksessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on sisäinen yrittäjyys millä lisätään opiskelijoiden yhdessä ajattelemisen, tekemisen ja oppimisen taitoja. Näiden kykyjen avulla opitaan työskentelemään yritteliäästi yhdessä toisten kanssa yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. Tässä hankkeessa tavoitteena on luoda digitaalisen yrittäjyyskasvatuksen arvoverkosto eri toimijoiden osaamisen yhdistämisestä. Digitaalinen alusta tukee opiskelijoiden yritteliään osaamisen kehittymistä sekä yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä.

 

Arvoverkoston luominen on hankkeen keskeinen yhteistyömalli ja kehittymiskyky ovat menestyksen avaimia yrittäjyyskasvatuksen uudistamiselle. Hankkeen tavoitteena on tukea toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksia, yrityksiä ja eri sidosryhmiä rakentamalla digitaalinen ”kohtaamispaikka”, jossa yrittäjyyskasvatus pelillistetään, tehdään näkyväksi ja jossa yhteistyö tapahtuu. Päätavoitteena arvoverkostossa on opiskelijoiden näkyvyyden lisääminen, yrittäjyyskasvatusopintojen digitalisointi ja pelillistäminen ja uusien yhteistyöprojektien ja yhteistyömuotojen kehittäminen (esim. opiskelijaprojektit, hackathonit ja työpajat arvoverkoston ja digitaalisen alustan kehittämisessä).

 

Hankkeen aikana 100 opiskelijaa tulee testaamaan digitaalista alustaa ja opiskelijat pääsevät osallistumaan samalla alustan kehittämiseen ja sisällöntuotantoon. Digitaalinen alusta rakennetaan avoimeksi alustaksi kaikille oppilaitoksille, eikä se ole sidonnainen mihinkään yksittäiseen oppilaitokseen tai korkeakouluun. Hanketta vetää Prizztech, jolta löytyy vahvaa osaamista digitaalisten alustojen kehittämisestä ja pelillisyyden hyödyntämisestä. Lisäksi Prizztech vetää Satakunnan YES yrittäjyyskasvatus-verkostoa ja toimii läheisesti Satakunnan oppilaitoksissa yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä. Osatoteuttajina ovat Valtakunnallinen YES ry, jolla on vahva pedagoginen yrittäjyyskasvatuksen osaaminen eri asteilta. Toisena osatoteuttajana toimii Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, jotka tulevat kehittämään hankkeen aikana uutta digitaalista ja pelillisyyttä hyödyntävää yrittäjyyskasvatuksen opetusta. Sataedun opiskelijat ja opetushenkilöitä analysoivat käyttäjäkokemusta digitaalisen alustan testaamisvaiheessa. Lisäksi yhteistyössä toimivat Porin Lukio, Ulvilan Lukio, WinNova ja Turun yliopiston Rauman yksikkö.

 

Hankkeen aikana tavoitteena on vakiinnuttaa opiskelijoiden osaaminen näkyväksi portfolioiden, yrittäjyyskasvatusta ja pelillisyyttä tukevien tehtävien ja harjoittelupaikkojen pohjalta, jolloin digitaalisesta alustasta muodostuu kaikkia osapuolia tukeva arvoverkosto Satakuntaan. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä yrittäjyyskasvatus on digitaalisen alustan keskiössä, mikä tukee sen integroimista opetukseen, verkostomaista toimintakulttuuria ja tapaa ohjata oppilaiden osaamisen näkyväksi tekemistä. Pelillisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen yhdistäminen, osallistaminen, motivoiminen ja sitouttaminen tuottavat merkityksellisiä ja innostavia oppimiskokemuksia opiskelijoille. Hanke tukee Satakunnan maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, jossa visiona on ”oma-aloitteisten ja rohkeiden nuorten Satakunta”. Strategian kolme tavoitetta ovat: tulevaisuustaitojen kehittäminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjämäisen pedagogiikan lisääminen, mitkä ovat myös tämän hankkeen kantavia teemoja.

 

 

Hankkeen hallinnoitsija on kehittämisyhtiö Prizztech.

 

Pirita Ihamäki FT, KTM, AoM, Projektipäällikkö

pirita.ihamaki@prizz.fi

 

Osatoteuttajat

 

Valtakunnallinen YES ry

 

Sanna Lehtonen, Toiminnanjohtaja

sanna@yesverkosto.fi

 

Leea Simola, Viestintäpäällikkö

leea@yesverkosto.fi

 

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

Pauliina Merikivi, Hankepäällikkö

pauliina.merikivi@sataedu.fi

 

Mika-Markus Mäkelä, Opettaja

mika-markus.makela@sataedu.fi

Lue lisää hankkeesta