Kaupungin strategiatyö pohjustaa elinvoiman kehittämistä


Joka kunnassa on lain mukaan oltava strategia, joka ohjaa kunnan toimintaa ja taloutta pitkällä aikavälillä. Strategia hyväksytään kaupungin- tai kunnanvaltuustossa, ja sen tarkoitus on linjata päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä. Kuntastrategian päivitys onkin oivallinen tilaisuus pysähtyä katsomaan kunnan nykytilannetta ja menneisyyttä ja peilata niitä muuttuneeseen toimintaympäristöön. 

Kattavan monitoroinnin ja eri sidosryhmien osallistamisen avulla voidaan luoda askelmerkkejä kaupungin tulevaisuuteen. Näin on toimittu myös Ulvilassa ja Eurassa, joissa uudet kuntastrategiat on hyväksytty viime vuoden lopulla. 

Iloa, älyä ja yhteiseloa Ulvilassa

Ulvilassa kaupunkistrategiaa työstettiin johto-ryhmävetoisesti yhdessä luottamushenkilöiden, kaupungin esihenkilöiden ja yrittäjien kanssa. Kuntalaisten näkökulma huomioitiin vuonna 2021 toteutetulla kyselyllä.
– Strategiaprosessin aikana on tunnistettu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden trendejä sekä Ulvilan kaupungin vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia, kertoo Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. 

Strategiassa määritellään kaupungin visio sekä arvot, joihin visio pohjautuu. Ulvilan arvoja ovat iloa, älyä ja yhteiseloa.
 – On erityisen tärkeää, että strategiassa näkyy, miten arvot toteutuvat käytännössä. Ulvilan kaupunkistrategiaa toteutetaan muun muassa viiden eri ohjelman kautta. Näitä ovat Elinvoima-, Hyvinvointi-, Henkilöstö- sekä Viestintä- ja markkinointiohjelman lisäksi Keskustan osayleiskaava 2026, Löfbacka jatkaa. 
– Kaikessa tekemisessä huomioidaan läpileikkaavasti tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys. 

Ulvilassa vision toteutumista tavoitellaan neljän strategisen päätavoitteen avulla: asukasluku kasvaa 13 000 ulvilalaiseen, työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa, Ulvilassa asuu Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret sekä terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset.

Mikko Löfbacka tietää, että strategian tuloksellinen toteuttaminen vaatii sen sisällön tuntemista ja tavoitteisiin sitoutumista. 
– Laadimme kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille valmennusohjelman, joka auttaa strategian käytäntöönpanossa. Myös asukkailta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä toivotaan aktiivisuutta. Yhdessä saamme kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteutumaan.

Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kannustaa tutustumaan uuteen kaupunkistrategiaan Ulvilan kaupungin verkkosivuilta.

 

Euralaisille yrityksille kilpailukykyä ja kasvua

Eurassa kuntastrategiaan pohjautuvan Elinvoima-ohjelman laadinta aloitettiin keväällä 2022. Elinkeinoelämän toimijoiden osallistaminen toteutettiin Prizztech Oy:n järjestämien pienryhmätilaisuuksien avulla sekä haastattelemalla kunnallisia ja maakunnallisia sidosryhmiä. Lisäksi yrityksille lähetettiin sähköpostikysely, jonka kysymykset pohjautuivat Kuntabarometrin tuloksiin. 

Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti.

– Elinkeino-ohjelman toteuttaminen tuo euralaisille yrityksille palvelua ja toimenpiteitä yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Ohjelman jalkauttaminen varmistaa kunnan ja yritysten yhteisen tahtotilan syntymisen ja määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen, Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti toteaa.

Prizztech apuna elinvoimaohjelman tekemisessä

Elinkeino-ohjelman laadinta on yksi Prizztech Oy:n kokonaisasiakkuussopimukseen liittyvä toimenpide.  Palvelu suunnitellaan kuntalähtöisesti joka asiakkaan kanssa, ja eri kaupungeissa elinvoimaohjelma voi kulkea hieman eri nimellä tai olla eri rakenteella toteutettu. Myös ohjelman laatimisprosessit voivat poiketa toisistaan.

– Alkuvaiheessa strategiaprosessia on tärkeää saada laajasti näkökulmia eri sidosryhmiltä, jotta elinvoimaohjelmasta saadaan kattava. Erilaiset kyselyt ja työpajat ovat yleisesti käytettyjä menetelmiä, Prizztech Oy:n palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi kuvaa strategiaprosessia.

Eurassa kunnan elinkeino-ohjelma on osa Elinvoiman eväät -kuntastrategiaa. Elinvoimainen yrityselämä on yksi viidestä kuntastrategian eväästä, jotka luovat perustaa Euran tavalle toimia. 

– Jo strategiaprosessin käynnistyminen voi tuoda positiivisia vaikutuksia elinkeinoelämään. Tästä hyvänä esimerkkinä on Satakunnan Yrittäjien vuosittain tekemä Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyn tulos, jonka perusteella Euran kunnalle myönnettiin vuoden 2022 Suunnanmuuttaja-kunniamaininta, kertoo Juha Majalahti.

Teksti: Essi Vanha-Viitakoski