Kestävää kehitystä Satakunnassa


Satakunnan vahva teollinen pohja yhdistettynä laajaan maaseutuun tekee maakunnasta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaarisesta taloudesta kohti kestävää kehitystä tavoittelevaa bio- ja kiertotaloutta. 

Satakunnassa on runsaasti teollista valmistustoimintaa, joka sekä tarvitsee merkittäviä määriä raaka-aineita että tuottaa hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja.  Kiertotalous luo sivuviroille uutta arvoa raaka-aineina ja siten vähentää neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta.

Satakunta on myös yksi merkittävimpiä ruoantuotanto- ja jalostusalueita Suomessa. Tehokas biotalous edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja vähentää syntyvää hävikkiä. 

Prizztech Oy on käynnistänyt useita kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita, jotka tukevat alueen yritysten pyrkimyksiä kohti materiaali- ja resurssitehokkuutta sekä bio- ja kiertotalousmallin mukaista liiketoimintaa. Tavoitteena on edistää yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 


Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Puhdistamolietepohjaisen kierrätysravinteen modifiointi laadukkaaksi lannoitetuotteeksi |    2023

Peittoon kierrätyspuiston esite |    2021

Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä |    Prizztech ja Pyhäjärvi-instituutti 2020

Koekenttärakentaminen valimoteollisuuden sivuvirroista (raportti) |    Prizztech 2020

Koerakenne tuhkarakeet - tulosraportti |    Ecolan 2020

Kestävän kehityksen kartoituspalvelu - palvelun sisällön kuvaus |    Prizztech 2020

Global Eco - Best Practices |    Prizztech 2020

Puhdistamolieteselvitys |    Prizztech 2019

NdFeB magneettien kierrätysdemonstraatio (raportti) |    Prizztech 2019

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    Ramboll 2013

Someseinä

Asiantuntijat

Minna Haavisto

Projektipäällikkö

Sami Leppimäki

Projektipäällikkö

Iiris Puhakka

Asiantuntija

Pirjo Taube

Projektipäällikkö
Eurajoen kuntayhteyshenkilö

Jarkko Vuorela

Johtaja, Vihreä kasvu