Kaukolämpöä Kupariteollisuuspuistosta? – selvitys valottaa mahdollisuuksia


Tuore esiselvitys valottaa Porin Kupariteollisuuspuiston ylijäämälämpöjen hyödyntämismahdollisuuksia.

Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön lähteenä yleistyy Suomessa jatkuvasti. Satakunnassa esimerkiksi Harjavalta lämpenee yli 90 %:sti Suurteollisuuspuiston hukkalämmöllä. Porin Kupariteollisuuspuiston prosesseissa syntyy myös runsaasti lämpöä. Prosessit jäähdytetään jokivesikierrolla ja valtaosa lämmöstä päätyy hyödyntämättömänä Kokemäenjokeen.

Prizztech Oy teetti Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeessa selvityksen Kupariteollisuuspuiston hukkalämpöjen hyödyntämismahdollisuudesta kaukolämmön tuotannossa. Selvityksessä tarkasteltiin millaisin menetelmin ja kustannuksin jäähdytysvesiviemäreiden vesistä voisi ottaa talteen hukkalämpöä ja hyödyntää sitä kaukolämpöverkossa. Samalla tarkasteltiin, millaisin muutoksin järjestelmää voitaisiin hyödyntää kesäaikana sisään otettavan jokiveden jäähdyttämiseen.

Tarkasteluun valittiin kaksi virtaamaltaan suurinta jäähdytysvesiviemäriä, joiden keskimääräiset lämpötilat olivat 20°C ja 10 °C. Lämpötilan nosto kaukolämpöverkkoon sopivaksi vaatisi erilliset korkean lämpötilan lämpöpumppuihin perustuvat lämpöpumppulaitokset molempien viemäreiden purkupaikoille ja lisäksi sähkökattilan lämmön priimaamiseen. Nimelliseltä kaukolämpöteholtaan yhteensä 8,3 MW lämpöpumppulaitokset olisivat arviolta n. 10,5 milj. € investointi.

Nykyisellään Kupariteollisuuspuiston erilämpöiset jäähdytysvedet sekoittuvat jäähdytysvesiviemäreissä sadevesien kanssa, jolloin veden lämpötila laskee. Tästä syystä ylijäämälämmön hyödyntäminen suoraan kuumimmista kohteista voisi olla tehokkaampaa ja siitä olisi hyvä tehdä vertaileva tarkastelu myöhemmin. Hukkalämpöpotentiaalia alueella havaittiin olevan runsaasti.

Raportti Kupariteollisuuspuiston hukkalämpöselvityksestä löytyy täältä.