Yrittäjyyskasvatus - pelillisyys osana digitaalista arvoverkostoa


Prizztech, YES-verkosto ja Sataedu ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen (Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work), joka tukee Euroopan komission tiedonantoja, mikä esittää yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämistä kaikkeen koulutukseen. Hankkeessa lähdetään rakentamaan digitaalista pelillistettyä yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia, ”jossa kaikki pelaa yhteen”. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen, jatkuvan oppimisen edistämiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan, josta syntyy tämän hankkeen keskeinen tulos.

 

Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitoksia, korkeakouluja, yliopistoja, yrityksiä ja eri sidosryhmiä (mm. kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt) rakentamalla digitaalisen alustan, ”paikan”, joka muodostaa arvoverkoston yhteistyöhön yhteistyöprojektien, harjoittelupaikkojen, työssäoppimisen, ja osaamisen kehittämiseen niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

Hankkeen keskiössä ovat opiskelijat, he luovat digitaaliseen alustaan portfolionsa (osaamisportfolion), jossa näkyy heidän osaamisensa, esimerkiksi harjoittelut, työssäoppiminen, yritysten kanssa toteutetut yhteistyöprojektit sekä vapaa-ajalla kerrytetty osaaminen, joka tukee työelämätaitoja. Portfoliolla tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijan omaa ”arvopaperisalkkua” eli sellaista opiskelutehtävien kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti oppilaan osaamista ja jonka opiskelija on itse valikoinut opiskelujakson töistä, harjoitteluista ja työelämäprojektitöistä. Portfolio-toiminta pyrkii ensisijaisesti itsetunnon kehittämiseen sekä itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Osaamisportfolion toteuttamisessa hyödynnetään pelillisiä ominaisuuksia, jotka kannustavat opiskelijoita yritteliäisyyteen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen.

 

Hankkeessa keskeistä on digitaalisen yrittäjyyskasvatus arvoverkoston luominen, johon tuotetaan uusia kansainvälisen yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja. Arvoverkosto  (engl. Value Network) on joukko henkilöitä ja organisaatioita, jotka työskentelevät yhteistä päämäärää kohti. Esimerkiksi alustataloudessa arvoverkostojen ymmärtämisellä, muodostamisella ja johtamisella on keskeinen merkitys. Arvoverkosto poikkeaa esimerkiksi alihankkimisesta  sillä, että ne ovat tyypillisesti läpinäkyvämpiä ja inklusiivisempia. Tämä johtuu mm. siitä, että alihankintaketjut ovat tyypillisesti kaupallisvetoisia, kun arvoverkostot rakentuvat jaetun maailmankuvan (visio ja arvot) ympärille kuten tässä digitaalisen ympäristökasvatusta tukevan arvoverkoston ympärille. Digitaalinen arvoverkosto tukee opiskelijalähtöisiä kansainvälisyysprojekteja, työharjoittelumahdollisuuksia ja hackathon-tapahtumia, jotka muodostavat yrittäjämäistä opetuskulttuuria. Hankkeen tavoitteena on tukea Start Up -oppimispolkua, jossa opiskelijat toteuttavat oppimistehtäviä esimerkiksi toteuttamalla videon omasta liiketoimintasuunnitelmastaan. Oppimistehtävä voi käsittää idean kaupallistamisen, jota esimerkiksi kokeillaan kevytyrittäjänä. Arvoverkosto digitaalisessa alustassa lisää opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyötä. Hankkeen aikana edistetään kansainvälisiä kohtaamisia esim. yhteistyöprojekteilla ja  työpajoilla, joissa suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat opettavat toisilleen esim. liiketoimintakulttuureihin liittyviä taitoja. Hankkeen tuloksena opiskelijoiden uramahdollisuudet lisääntyvät myös kansainvälisesti, sisäinen yrittäjyys kasvaa ja yrittäjämäinen oppimisen polku tehdään näkyväksi.

 

Hankkeen kaikissa toimenpiteissä yrittäjyyskasvatus on digitaalisen alustan keskiössä, mikä tukee sen integroimista opetukseen, verkostomaista toimintakulttuuria ja tapaa ohjata opiskelijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä. Pelillisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen yhdistäminen, osallistaminen, motivoiminen ja sitouttaminen tuottavat merkityksellisiä ja innostavia oppimiskokemuksia opiskelijoille. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat vahvasti Satakunnan maakuntaohjelmaa 2017-2021. Digitaalinen alusta kannustaa yhteisöllisyyteen ja tukee yrittäjyyttä, työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Alusta mahdollistaa monipuolisesti saamaan käyttöön maakuntamme työvoimapotentiaalin. Satakunnan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian 2022 visiona on "Oma-aloitteisten ja rohkeiden nuorten Satakunta". Strategiassa on määritelty kolme tavoitetta: tulevaisuustaitojen kehittäminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjämäisen pedagogian lisääminen. Hankkeen toimenpiteet tukevat strategiassa määrättyjä painopisteitä. Satakuntaan syntyy arvoverkosto, minkä seurauksena se kehittyy ja vakiintuu toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten sekä yritysten toimintakulttuureihin. Strateginen suunnitelmallisuus tuo pidempiaikaisen suunnitelman arvoverkoston kehittämiseen ja luo yhteiset arvot, joihin verkoston jäsenten on helppo sitoutua. Tämän johdosta toteutetaan arvoverkoston vakiinnuttaminen Satakuntaan, tule sinäkin osaksi digitaalista arvoverkostoa toteuttamaan Satakuntaan pelillisyyttä hyödyntävää yrittäjyyskasvatusta.

 

 

Kirjoittanut

 

Pirita Ihamäki FT, KTM, AoM

Projektipäällikkö

Open Platform Entrepreneurship Education for future work-hanke

 

Jenni Rajahalme

YES Satakunta verkosto

 

Sanna Lehtonen

Toiminnanjohtaja

YES-verkosto

 

Pauliina Merikivi

Hankepäällikkö

Sataedu