Satakuntaliitto

Kuntien valmiuksien kehittäminen vihreän siirtymän investoinneissa


Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia kuntia vihreään siirtymään liittyvien investointien valmistelussa sekä edistää investointien toteutumista Satakunnassa. Hankkeessa toteutetaan investointiympäristöä kehittäviä kokeiluluonteisia pilotteja kuntien kanssa. Pilottien perusteella tuotetaan kuntien ja sidosryhmien hyödynnettäväksi tietoa edellytyksistä, toimenpiteistä ja vaatimuksista, joita vihreän siirtymän investointien valmisteluun liittyy.

Satakunnan elinvoiman ja vetovoiman kehittymistä edistetään vauhdittamalla vihreää siirtymää sekä tukemalla erityisesti bio- ja kiertotalous-, energia- sekä akku- ja teknologiametalliklusterien kaltaisten kasvualojen uudistumista ja kestävää kasvua.

Hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023–31.3.2025.

 

Toteutetut kehittämispilotit

Teollisen kokoluokan aurinkoenergia-alueiden kartoittaminen Porissa
Toteutusaika: 2/2023–8/2023
Yhteistyökumppanit: Porin kaupunki & FCG Finnish Consulting Group Oy
Kuvaus: Tavoitteena oli tunnistaa Porin kaupungin alueelta kohteita, joissa on teknistaloudellisen sekä maankäytön suunnitteluun pohjautuvan tarkastelun perusteella potentiaalia teollisen kokoluokan (yli 50 ha) aurinkoenergian tuotantoon. Samalla määritettiin kriteerit, joilla alueiden tarkastelu toteutettiin. Tuloksia hyödynnetään Porin kaupungin maankäytön suunnitteluun liittyvissä valmistelutehtävissä ja potentiaalisten hankekehittäjien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Rauman investointiympäristön ja teollisen infrastruktuurin soveltuvuus vety- & P2X-arvoketjun investoinneille
Toteutusaika: 5/2023–3/2024
Yhteistyökumppanit: Rauman kaupunki, Rauman Energia Oy, UPM Communication Papers Oy, Ilmatar Energy Oy & Rejlers Finland Oy
Kuvaus: Tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata Rauman kaupungin investointiympäristön keskeiset edut ja vahvuudet vety- ja power-to-X (P2X) -arvoketjun tuotantolaitoksille. Lisäksi selvitettiin laitosten sijoittumiseen liittyvät oleelliset reunaehdot, vety- ja P2X-raaka-aineiden tarjonta sekä loppu- ja sivutuotteiden kysyntä Rauman seudulla sekä kartoitettiin potentiaalisimmat sijoitusvaihtoehdot. Selvitystyö parantaa Rauman kaupungin valmiuksia keskustella potentiaalisten investoreiden kanssa teemaan liittyvistä investoinneista ja tarjoaa askelmerkit investointiympäristön kehittämiseen.

Lataa raportti: Selvitys Rauman investointiympäristön ja teollisen infrastruktuurin soveltuvuudesta vety- & P2X-arvoketjun investoinneille

Pirunkynnen alueen soveltuvuus ja kilpailukyky vihreän siirtymän investoinneissa
Toteutusaika: 2/2024–
Yhteistyökumppanit: Ulvilan kaupunki, Ulvilan vesilaitos, Pori Energia Oy & Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Kuvaus: Ulvilan kaupunki selvittää edellytyksiä vihreän siirtymän teollisuudelle soveltuvan alueen kehittämiselle ja kaavoittamiselle Pirunkynnen alueelle. Pilotissa laaditaan alustava soveltuvuus- ja kilpailukykytarkastelu vihreän siirtymän teollisuuden eri laitostyypeille sekä arvioidaan Pirunkynnen potentiaalia vihreän siirtymän teollisuuden sijoittumiskohteeksi.­­

 

Lisätietoja
Mikko Kotiranta
044 710 5451
mikko.kotiranta@prizz.fi