Prizztech Ympäristöministeriö

SATA-Ravinne


Puhdistamolietepohjaisen kierrätysravinteen modifiointi laadukkaaksi lannoitetuotteeksi

Satakunnan kaasutalouden kehittymisen myötä biokaasulaitosten rooli maakunnan ravinteiden kierrättäjänä on avainasemassa. Biokaasulaitokset tuottavat paitsi hiilineutraalia energiaa, myös kaasun tuotannosta jäljellejäävää ravinnerikasta mädätysjäännöstä. Ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi puhdistamolietepohjaisten mädätysjäännösten käytettävyyttä voidaan lisätä jatkojalostamalla niistä laadukkaita kierrätyslannoitetuotteita, joissa yhdistyvät viljelykasvien ravinnetarpeita vastaava ravinnesisältö, mahdollisimman vähäinen haitta-ainepitoisuus ja laadukkaan lannoitteen imago.

Hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan ravinnerikkaan jätevesilietteen tai biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jalostamista sekoittamalla siihen lisäravinteita, hivenaineita tai maanparannusaineita. Tavoitteena on prosessoida kierrätyslannoite hygieeniseksi, turvalliseksi ja viljelijälle helposti käsiteltävässä muodossa olevaksi tuotteeksi, joka täyttää maaperän ja viljelyn tarpeet. 

Kierrätyslannoitteen prosessoinnin kokeilut toteutetaan Suomessa jo toimivien yritysten avulla. Kokeilujen pohjalta arvioidaan myös sopivaa liiketoimintakonseptia lannoitetuotteen kaupallistamiseksi. Kokeilulla tuotetaan julkista tietoa prosessointi- ja liiketoimintamahdollisuuksista ja luodaan valmiuksia puhdistamolietepohjaisen, viljelijöitä houkuttelevan ja yleistä hyväksyntää nauttivan kierrätyslannoitteen kaupalliselle tuotannolle. 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden tehokkaampaa kierrätystä ja samalla vähentää vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää.

Hanke on ympäristöministeriön erityisavustushanke ja se toteutetaan 1/2021 – 12/2022 yhteistyössä maakunnan jätevesi- ja biokaasulaitosten sekä muiden teknologiayritysten, viljelijöiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Hankkeessa järjestettiin 31.8.2021 webinaari "SATA-Ravinne - puhdistamolietteiden jalostus lannoitekäyttöön".  Webinaarin ohjelman ja sisällön näet tästä.

Hankkeessa järjestettiin loppuwebinaari 30.3.2023. Webinaarin ohjelman ja sisällön löydät täältä.

Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Lisätietoja
Pirjo Taube
044 710 5395
pirjo.taube@prizz.fi