Peittoon kierrätyspuisto


Pilotointeja ja rahoitusta kiertotalouteen  

Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Prizztech Oy vastaa Peittoon kierrätyspuisto -osakokonaisuuden toteuttamisesta, joka painottuu teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseen Satakunnassa. 

Hanke painottuu erityisesti kokeiluihin, joita voidaan toteuttaa Porin Peittoon kierrätyspuistossa. 760 hehtaarin Peittoon alue on kaavoitettu jätteiden käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella.

Valimoteollisuuden sivutuotteet maanrakentamisessa: Peittoon alueelle on rakennettu kaksi koekenttää materiaaliseoksesta, jossa hyödynnetään valimohiekkaa - ja pölyä. Koekenttärakentamisella on tarkoitus osoittaa, että materiaalit soveltuvat vastaavilla alueilla tehtäviin kenttärakenteisiin eikä niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.  

NdFeB-magneettiromun kierrätys: Hankkeessa on pilotoitu ison kestomagneettikoneen magneettien purku ja kierrätys uusiomagneeteiksi. Magneettimateriaalin kierrätyksen avulla niiden sisältämät arvokkaat maametallit saadaan uudelleenkäyttöön energiatehokkaasti. Pilotoinnissa onnistuttiin valmistamaan kierrätysmagneetteja, joiden ominaisuudet poikkeavat alkuperäisten magneettien ominaisuuksista vain vähän. Tämä luo pohjaa laajemman magneettien kierrättämisjärjestelmän suunnitteluun. Teollisen toiminnan käynnistyessä Peittoon aluetta on mahdollista hyödyntää käytöstä poistettujen moottoreiden ja generaattoreiden välivarastointi- ja käsittelyalueena.

Tuhkarakeiden käyttö väylärakentamisessa: Porin Söörmarkun kiertoliittymässä testataan Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on edistää voimalaitostuhkien hyödyntämistä sekä vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä infrarakentamisessa. Koerakenteen valmistelu on toteutettu osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta on hyödynnetty materiaalien välivarastointiin. Lataa tästä raportti koerakenteen toteutuksesta.

 

Industrial CIRCWASTE Challenge etsii ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi Satakunnassa. Prizztech Oy kutsuu alan asiantuntijat mukaan innovaatioyhteistyöhön alueen teollisuuden kanssa. Avoimiin haastekilpailuihin voivat osallistua niin yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut kuin yksityishenkilötkin – tahto kiertotalouden edistämiseen ja innovatiivinen ote ratkaisevat. 

Challenge Day -tapahtumat kokoavat yhteen kilpailujen järjestäjät ja osallistujat. Niissä esitellään kilpailuhaasteet sekä kerrotaan tavoiteltaviin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista ja haastekilpailun etenemisestä.

1. haastekilpailu: Honkajoki CIRCWASTE Challenge

Challenge Day 9.10.2018 klo 13 – 15.30 Tulli Business Park, Tampere

Haastekilpailun tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn.
Seuraa haasteen etenemistä: www.matchindustry.fi/challenges/honkajoki

 

Lisätietoa valtakunnallisesta Circwaste-hankkeesta: www.syke.fi/hankkeet/circwaste

 

 

 


Peittoo 2025 visio vastaa kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin tarjoamalla tilaa ja mahdollisuuksia kasvuun ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda Peittoon kierrätyspuistosta osaamisen kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä, uusioraaka-aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa sekä uusiutuvan energian tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työpaikkoja.

Lue projektipäällikkö Tuula Raukolan blogi hankkeesta.


Peittoon esite pdf-muodossaPrizztech Oy edistää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä yhteistyössä Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston kanssa. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään tehostamaan resurssien hyödyntämistä kansallisella tasolla. Lisätietoja: www.teollisetsymbioosit.fi

  
Peittoon alueen materiaaleja:

 

 


 

 


Lisätietoja:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi