Disclaimer LIFE IP Circwaste Pori

Peittoon kiertotalouspuisto – Peittoo Circular Economy Park


Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Prizztechin vastuulla on osahankkeen Peittoo Recycling Park toteutus.

Peittoon kierrätyspuiston alue on kaavoitettu teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella.  Alueen asemakaavoitus on käynnissä ja kaavaluonnos on nähtävillä. Kehittämistyön ja kaavoituksen tavoitteena on luoda Peittoon kierrätyspuistosta laaja materiaalivirtojen solmukohta, jossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja, tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa.

Peittoon alue

 • Peittoon kierrätyspuisto on yli 700 hehtaarin aluekokonaisuus 20 km Porin keskustasta.
 • Suurteollisuuden kuonan ja tuhkien käsittely on alkanut 1990-luvulla Kaanaan pigmenttitehtaan sekä Tahkoluodon voimalaitosten läjitysalueena.
 • Alueella kunnallistekniikka: Sähköasema (110 kV voimajohto) ja vesijohto sekä siirtoviemäri.

Käynnissä oleva kaavoitus

 • Nyt kaavoitettava Peittoon kierrätyspuiston yritysalue on laajuudeltaan n. 133 ha.
 • Teollisuus- ja toimitilakortteleita muodostuu 10-20 kpl kooltaan 10-30 ha ja yhteispinta-ala-on 47-72 ha. Rakennusoikeutta yhteensä 220 000-260 000 k-m2.  ja katua 4-5 km.  Kaavassa on myös muita toimitilatontteja ja mm. tukitoimintojen kortteli.
 • Porin kaupunki omistaa 80% alueesta.

Tuulivoimapuisto

 • Vuonna 2014 valmistuneen Peittoon tuulivoimapuiston 12 voimalasta 4 sijoittuu asemakaavan alueelle.
 • Tuulivoimaloille on osoitettu säteeltään 205 metrin suuruinen suoja-alue, jolle ei saa rakentaa rakennuksia, mutta voi käyttää läjitykseen.

Kiertotalous ja materiaalit

 • Käsiteltäviä materiaaleja ovat tuhkat, pilaantuneet maat (pima), metalliromu, akut sekä jätemuovi ja -lasikuitu. Lisäksi alue soveltuu hyvin pienimuotoiseen lannoitetuotantoon ja puun käsittelyyn (energiapuun kuivatus, haketus, varastointi).
 • Selvityksiä on tehty kiertotalousaiheissa (valimohiekka, bioenergiaterminaali, rakennusjäte jne.).
 • Useita investointihankkeita suunnitteilla.

Linkitys Porin muihin teollisuusalueisiin

 • Peittoo linkittyy Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin ja teollisuusalueisiin liikenteellisesti ja materiaalivirtojen kautta.
 • Teollisuusalueet tukevat toisiaan kiertotaloudessa.
   

Hankkeen aikana on kartoitettu Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja, etsitty niille hyötykäyttökohteita ja viety aiemmin tunnistettuja kehittämisaihioita ja symbioosipotentiaaleja eteenpäin.

Prizztech Oy edistää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä yhteistyössä Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston kanssa. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään tehostamaan resurssien hyödyntämistä kansallisella tasolla.

 • Toteutusaika
  1.11.2016 – 30.9.2021
   
 • Rahoittajat
  EU LIFE IP -ohjelma ja Porin kaupunkiseutu
   

Lisätietoa
Sami Leppimäki
sami.leppimaki@prizz.fi

 

 

Demonstraatiot ja haastekilpailut


1.    NdFeB-magneettiromun kierrätys

Hankkeessa on demonstroitu prosessia, jolla ison kestomagneettikoneen magneetit saadaan irrotettua ja kierrätettyä uusiomagneeteiksi. Menetelmän avulla magneettien sisältämät arvokkaat maametallit saadaan uudelleenkäyttöön. Teollisen toiminnan käynnistyessä Peittoon aluetta on mahdollista hyödyntää käytöstä poistettujen moottoreiden välivarastointi- ja käsittelyalueena. Lataa tästä raportti magneettien kierrättämisdemonstraatiosta.

2.    Valimoteollisuuden sivutuotteet maanrakentamisessa

Osana Cirwaste Finland -hanketta toteutettu valimoteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä edistävä kenttäkoe on saatu päätökseen Peittoon kierrätyspuistossa. Koekenttien rakenteissa käytettiin Componenta Finland Oy Porin valimon (nyk. Componenta Castings Oy) tuotannon prosesseista ylijäävää valimohiekkaa ja valimopölyä sekoitettuna betonimurskeeseen ja moreeniin. Kenttäkokeen avulla voitiin osoittaa, että kyseisellä tavalla hyödynnettynä valimohiekasta ja valimopölystä ei liukene haitallisia aineita ympäristöön. Tämä edistää niiden käyttömahdollisuuksia sekä Peittoon alueella että vastaavilla muilla alueilla tehtävissä materiaalien käsittelykenttien rakenteissa. Teollisuuden sivuvirtojen uusiokäyttö vähentää sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää että neitseellisten materiaalien käyttötarvetta. Koekenttärakentamista edeltänyttä esiselvitystä, kenttärakentamista ja rakenteiden seurantaa koskeva raportti on saatavilla täältä.

3.    Tuhkarakeiden käyttö väylärakentamisessa

Porin Söörmarkun eritasoliittymän rakentamisaikaisella kiertotiellä testattiin Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia vuosina 2018 - 2019. Koerakenteen valmistelu toteutettiin osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta hyödynnettiin materiaalien välivarastointiin. Tuhkarakeen raaka-aineena käytettiin suomalaisen energiateollisuuden tuottamaa lento- ja pohjatuhkaa.

Hankkeen suurimpana antina on tekninen vertailutieto siitä, miten rakeistettu tuhka käyttäytyy sekä työstettäessä että rakenteissa suhteessa neitseellisiin luonnonmateriaaleihin. Tämä edistää uusiomateriaalien tunnettuutta ja käyttöä, ja tuhkien hyödyntämistä laajemmin maanrakentamisessa. Tuhkarakeiden käytön lisääntyminen vähentää neitseellisten kiviainesten tarvetta ja edistää voimalaitostuhkien kierrätystä. Hanke tuotti myös arvokasta tietoa uusiomateriaalien tuotteistamisprosessista, jota voidaan helposti mallintaa muihin vastaavantyyppisiin tarpeisiin.

Lataa tästä raportti koerakenteen toteutuksesta ja seurannasta

4.  Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista

Prizztech Oy on selvittänyt liiketoimintamahdollisuuksia koskien rakennusten purkamisen yhteydessä talteen otettuja rakennustuotteita ja kierrätyskäyttöön kunnostettavaa purkujätettä. Selvitystyön tarkoituksena on osoittaa, että purkukohteista irrotettujen rakennustuotteiden ja -osien hyödyntäminen uudelleen rakentamisessa on tietyin edellytyksin liiketoiminnallisesti kannattavaa. Lue lisää selvityksestä täältä

5. Honkajoki Circwaste Challenge

Kiertotalouden edelläkävijä ja Suomen merkittävin elintarviketeollisuuden ja teurastamojen sivuvirtojen hyödyntäjä Honkajoki Oy löysi innovaatiokumppanit tuotantoprosessiensa tehostamiseen CIRCWASTE Challenge -haastekilpailulla. Haastekilpailun avulla etsittiin uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn. Honkajoki Oy valitse haastekilpailuvaiheesta jatkoon Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön sekä HKScan OyJ:n ratkaisuehdoitukset. Ks. Honkajoki Oy:n tulostiedote.

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Peittoon kiertotalouspuiston esite |    Prizztech 2021

Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista |    Prizztech 2021

Koekenttärakentaminen valimoteollisuuden sivuvirroista (raportti) |    Prizztech 2020

NdFeB magneettien kierrätysdemonstraatio (raportti) |    Prizztech 2019

Koerakenne tuhkarakeet - tulosraportti |    Ecolan 2020

Koerakenne tuhkarakeet - testitien rakentaminen (raportti) |    Ecolan 2018

Tulostiedote Honkajoki Circwaste Challenge |    2018

Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -tilaisuuden avaus |    Olli Hakala 22012020

Lupakäytännöt ympäristönsuojelun näkökulmasta |    Joni Mustonen, Porin kaupunki - esitys 22012020 tilaisuudessa

Business Finlandin palvelut |    Markku Jokela - esitys 22012020 tilaisuudessa

materiaalitori.fi kiertotalouden vauhdittajana |    Ilkka Hippinen, Motiva - esitys 22012020 tilaisuudessa

Vastuullisuus yritystoiminnan kulmakivenä |    Sanni Salonen, Hurmås Neule - esitys 22012020 tilaisuudessa

Osatyökykyisen palkkatuki |    Matti Pynnä, Satakunnan TE-toimisto - esitys 22012020 tilaisuudessa

Eläkeläisten työllistäminen kilpailuetuna |    Anna Rauhansuu, Myssyfarmi - esitys 22012020 tilaisuudessa

Teot ovat kauneinta puhetta |    Tommi Lähde, the other danish guy - esitys 22012020 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sirja Sten YM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Timo Metsä-Tokila V-S Ely - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sari Tasa TEM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kirkkokallion kiertotalouspuiston toimintamalli |    Kari Valkosalo Honkajoki Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Foodduck innovaatio |    Timo Sorsavirta Foodduck Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kasvua kiertotaloudesta |    Helena Soimakallio Teknologiateollisuus - esitys 14102019 tilaisuudessa

Business Finland kiertotaloutta vauhdittamassa |    Jutta Kauppi Business Finland - esitys 14102019 tilaisuudessa

Materiaalitori kiertotaloutta edistämässä |    Ilkka Hippinen Motiva - esitys 14102019 tilaisuudessa

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    Ramboll 2013