Peittoon kierrätyspuisto – Peittoo Recycling Park


Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Prizztechin vastuulla on osahankkeen Peittoo Recycling Park toteutus. 760 hehtaarin Peittoon alue on kaavoitettu teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella. 

Hankkeen tavoitteena on materiaalien hyötykäytön edistäminen Satakunnassa hyödyntäen erityisesti Peittoon kierrätyspuiston tarjoamia mahdollisuuksia. Erilaisten käytännön kokeilujen ja pilotointien kautta on tarkoitus paitsi vähentää jätettä myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana kartoitetaan Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja, etsitään niille hyötykäyttökohteita ja viedään aiemmin tunnistettuja kehittämisaihioita ja symbioosipotentiaaleja askel eteenpäin. Painopiste on erityisesti kokeiluissa ja demonstraatioissa, joita voidaan toteuttaa Peittoossa tai joissa voidaan hyödyntää Peittoon aluetta materiaalien varastointiin tai käsittelyyn. 

Prizztech Oy edistää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä yhteistyössä Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston kanssa. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään tehostamaan resurssien hyödyntämistä kansallisella tasolla.

  • Toteutusaika
    1.11.2016 – 31.3.2021
     
  • Rahoittajat
    EU LIFE IP -ohjelma ja Porin kaupunkiseutu
     

Lisätietoa
Tuula Raukola
044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi

 

 

Disclaimer LIFE IP Circwaste Pori

Demonstraatiot ja haastekilpailut


1.    NdFeB-magneettiromun kierrätys

Hankkeessa on demonstroitu prosessia, jolla ison kestomagneettikoneen magneetit saadaan irrotettua ja kierrätettyä uusiomagneeteiksi. Menetelmän avulla magneettien sisältämät arvokkaat maametallit saadaan uudelleenkäyttöön. Teollisen toiminnan käynnistyessä Peittoon aluetta on mahdollista hyödyntää käytöstä poistettujen moottoreiden välivarastointi- ja käsittelyalueena. Lataa tästä raportti magneettien kierrättämisdemonstraatiosta.

2.    Valimoteollisuuden sivutuotteet maanrakentamisessa

Peittoon alueelle on rakennettu kaksi koekenttää materiaaliseoksesta, jossa hyödynnetään Componta Finland Oy:n prosesseista ylijäävää valimohiekkaa ja -pölyä. Koekenttärakentamisella on tarkoitus osoittaa materiaalien soveltuvuus vastaavilla alueilla tehtäviin kenttärakenteisiin. Lataa tästä esiselvitysraportti.

3.    Tuhkarakeiden käyttö väylärakentamisessa

Porin Söörmarkun kiertoliittymässä testattiin Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia vuosina 2018 - 2019. Koerakenteen valmistelu toteutettiin osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta hyödynnettiin materiaalien välivarastointiin. Tuhkarakeen raaka-aineena käytettiin suomalaisen energiateollisuuden tuottamaa lento- ja pohjatuhkaa.

Hankkeen suurimpana antina on tekninen vertailutieto siitä, miten rakeistettu tuhka käyttäytyy sekä työstettäessä että rakenteissa suhteessa neitseellisiin luonnonmateriaaleihin. Tämä edistää uusiomateriaalien tunnettuutta ja käyttöä, ja tuhkien hyödyntämistä laajemmin maanrakentamisessa. Tuhkarakeiden käytön lisääntyminen vähentää neitseellisten kiviainesten tarvetta ja edistää voimalaitostuhkien kierrätystä. Hanke tuotti myös arvokasta tietoa uusiomateriaalien tuotteistamisprosessista, jota voidaan helposti mallintaa muihin vastaavantyyppisiin tarpeisiin Lataa tästä

Lataa tästä raportti koerakenteen toteutuksesta ja seurannasta

4.    Honkajoki Circwaste Challenge

Kiertotalouden edelläkävijä ja Suomen merkittävin elintarviketeollisuuden ja teurastamojen sivuvirtojen hyödyntäjä Honkajoki Oy löysi innovaatiokumppanit tuotantoprosessiensa tehostamiseen CIRCWASTE Challenge -haastekilpailulla. Haastekilpailun avulla etsittiin uusia ratkaisuja eläinperäisen rasvan käsittelyyn. Honkajoki Oy valitse haastekilpailuvaiheesta jatkoon Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön sekä HKScan OyJ:n ratkaisuehdoitukset. Ks. Honkajoki Oy:n tulostiedote.

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    2013

NdFeB magneettien kierrätysdemonstraatio (raportti) |    2019

Tulostiedote Honkajoki Circwaste Challenge

Koerakenne tuhkarakeet - testitien rakentaminen |    Raportti Ecolan 2018

Olli Hakala |    Tilaisuuden avaus 22012020

Lupakäytännöt ympäristönsuojelun näkökulmasta |    Joni Mustonen, Porin kaupunki - esitys 22012020 tilaisuudessa

Business Finlandin palvelut |    Markku Jokela - esitys 22012020 tilaisuudessa

materiaalitori.fi kiertotalouden vauhdittajana |    Ilkka Hippinen, Motiva - esitys 22012020 tilaisuudessa

Vastuullisuus yritystoiminnan kulmakivenä |    Sanni Salonen, Hurmås Neule - esitys 22012020 tilaisuudessa

Osatyökykyisen palkkatuki |    Matti Pynnä, Satakunnan TE-toimisto - esitys 22012020 tilaisuudessa

Eläkeläisten työllistäminen kilpailuetuna |    Anna Rauhansuu, Myssyfarmi - esitys 22012020 tilaisuudessa

Teot ovat kauneinta puhetta |    Tommi Lähde, the other danish guy - esitys 22012020 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sirja Sten YM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Timo Metsä-Tokila V-S Ely - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sari Tasa TEM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kirkkokallion kiertotalouspuiston toimintamalli |    Kari Valkosalo Honkajoki Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Foodduck innovaatio |    Timo Sorsavirta Foodduck Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kasvua kiertotaloudesta |    Helena Soimakallio Teknologiateollisuus - esitys 14102019 tilaisuudessa

Business Finland kiertotaloutta vauhdittamassa |    Jutta Kauppi Business Finland - esitys 14102019 tilaisuudessa

Materiaalitori kiertotaloutta edistämässä |    Ilkka Hippinen Motiva - esitys 14102019 tilaisuudessa

Koerakenne tuhkarakeet - tulokset |    Raportti Ecolan 2020